Zapytanie ofertowe nr 1/FKE/RPO/2022

dotyczące zamówienia usługi: przeprowadzenie warsztatów plenerowych dla dzieci i młodzieży

w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo, 

W związku z realizowanym przez Fundację Kreatywna Edukacja projektem „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach prowadzenia warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży.

ZAMAWIAJĄCY

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Fundacja Kreatywna Edukacja, ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2. Rodzaj zamówienia:

Usługa przeprowadzenia warsztatów plenerowych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówki wsparcia dziennego – warsztaty będą odbywać się w okresie od 25.07.2022 do 05.08.2022 w wymiarze 64 godzin, w tym:
– 20 godzin – warsztaty umuzykalniające;
– 20 godzin –warsztaty ruchowe;
– 24 godziny – warsztaty rękodzieła.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia warsztatów plenerowych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówki wsparcia dziennego, w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny”. Usługa będzie prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ich otoczenia. Szacunkowa liczba osób objętych usługą w okresie realizowanego zamówienia to ok. 15. Zamówienie obejmuje naukę swobodnego bycia na scenie, umiejętność gry zespołowej, a także zdolność czujnego słuchania i reagowania na akcje partnerów scenicznych. Jednym z głównych celów jest działanie całościowe, integracja w działaniu ciała i emocji. Warsztaty będą prowadzone w siedzibie Fundacji Kreatywna Edukacja w Nowym Dworze Gdańskim.

4. Oferty częściowe:

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

5. Termin wykonania zamówienia:

Od 25.07.2022 r. do 05.08.2022 r.

6. Miejsce realizacji zamówienia:

Warsztaty prowadzone będą w siedzibie Fundacji Kreatywna Edukacja przy ulicy Sikorskiego 21 w Nowym Dworze Gdańskim.

7. Warunki udziału w postępowaniu:

– Wykształcenie lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje do prowadzenia wybranych warsztatów.
– Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
– Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.
– Dyspozycyjność umożliwiająca wykonywanie czynności zleconych w projekcie.
– Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole


PROCEDURA

8. Tryb udzielenia zamówienia:

Fundacja Kreatywna Edukacja jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm.). W związku z tym,
że niniejsze zamówienia jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W celu upublicznienia zapytania ofertowego Zamawiający opublikował to zapytanie na swojej stronie internetowej.

9. Kryteria oceny ofert:

 Zamawiający weźmie pod uwagę cenę brutto za 1 godzinę, jak i doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

10. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe:

Strona internetowa www.kreatywnaedukacja.org.pl

11. Termin oraz miejsce składania ofert

Termin składania ofert wyznaczono na 20 lipca 2022 r. do godz. 18.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura Fundacji). Ofertę można składać:

– pocztą lub osobiście do biura Fundacji, przy ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku)

– mailem na adres: koordynator.edu@gmail.com

 • W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Zapytanie ofertowe nr 1/FKE/RPO/2022
 • W przypadku wersji papierowej należy dopisać na kopercie: Zapytanie ofertowe nr 1/FKE/RPO/2022

12. Osoby do kontaktu
Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Anna Kwirant, tel. 511315220, e-mail: koordynator.edu@gmail.com

13. Sposób sporządzenia oferty

 • Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 2
  do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
  • załącznik nr 1 uwzględniający cenę ryczałtową brutto za 1 godz. usługi
  • załącznik nr 2 o braku powiązań kapitałowych i osobowych
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie
  • Curriculum Vitae zawierający m.in.:
   • potwierdzenie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą.

W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej Curriculum Vitae pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę warsztatów plenerowych w ramach ww. projektu.

W przypadku składania oferty przez osobę fizyczną konieczne jest złożenie także Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

14. Zawarcie umowy

Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Fundację Pokolenia wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.