Statut

Statut Fundacji „Kreatywna Edukacja”
ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne
§ 1
1. Fundacja pod nazwą „Kreatywna Edukacja” zwana dalej Fundacją; ustanowiona została z woli osób fizycznych,
zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Nowym Dworze
Gdańskim przy ulicy Sikorskiego 52 w dniu 30 sierpnia 2011 r., repertorium A nr 5282/2011.
2. Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu.
3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 2
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§ 3
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do spraw edukacji.
§ 4
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Nowy Dwór Gdański, województwo pomorskie.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla
właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,
zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
§ 5
1. Fundacja posługuje się pieczątką wskazującą jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach
obcych.
§ 6
Fundacja posiada prawo powoływania ośrodków, biur i oddziałów, może również przystępować do innych
podmiotów i fundacji.
§ 7
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami,
osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
ROZDZIAŁ II
Cele Fundacji i sposoby jej realizacji
§ 8
Celem Fundacji jest:
1) wspieranie działalności edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i społecznej;
2) wspieranie działalności z zakresu pomocy społecznej i dobroczynności, promocji zdrowia i ekologii;
3) wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
§ 9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) wspieranie inicjatyw zgodnych z celami Fundacji;
2) wspieranie pracy edukacyjno-wychowawczej szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz organów
samorządowych odpowiedzialnych za edukację; Statut Fundacji „Kreatywna Edukacja” str.2/8
3) uczestnictwo w organizacji i/lub finansowaniu:
− działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, w tym w szczególności inicjatyw edukacyjnych
skierowanych do dzieci uzdolnionych;
− obozów, wędrówek, wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;
− działalności edukacyjnej dotyczącej podnoszenia kwalifikacji nauczycieli;
− szkoleń, kursów doskonalących, warsztatów, konferencji, seminariów, imprez sportowych i kulturalnych,
spotkań integracyjnych itp.;
− stypendiów i nagród dla wyróżniających się uczniów;
− stypendiów dla nauczycieli;
− pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych itp.;
4) świadczenie pomocy finansowej i rzeczowej osobom potrzebującym;
5) wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych;
6) promowanie wolontariatu w różnych środowiskach;
7) działania na rzecz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia;
8) działania na rzecz upowszechniania sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku;
9) angażowanie lokalnej społeczności w działalność prospołeczną, charytatywną, edukacyjną, zdrowotną i
ekologiczną;
10) wspieranie wszelkich inicjatyw lokalnych dążących do rozwoju lokalnej społeczności ze szczególnym
uwzględnieniem lokalnych przedsięwzięć edukacyjnych, zdrowotnych, ekologicznych, kulturalnych i
sportowych.
11) współpracę z placówkami oświatowymi, organami administracji rządowej i samorządowej,
organizacjami społecznymi oraz środkami masowego przekazu w zakresie objętym celami Fundacji;
12) współpracę z organizacjami, instytucjami oraz osobami fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi, działającymi w
zakresie objętym celami Fundacji oraz udzielanie im pomocy organizacyjnej i materialnej.
§ 10
1. Dla realizacji celów statutowych obejmujących działalność pożytku publicznego, Fundacja prowadzi:
a) działalność statutową odpłatną, prowadzoną w zakresie:
− nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
− krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
− kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
− wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
− ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
− pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób;
− działalności charytatywnej;
− promocji i organizacji wolontariatu;
− ochrony i promocji zdrowia;
− działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
b) działalność statutową nieodpłatną prowadzoną w zakresie:
− nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
− krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; Statut Fundacji „Kreatywna Edukacja” str.3/8
− kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
− wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
− ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
− pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób;
− działalności charytatywnej;
− promocji i organizacji wolontariatu;
− ochrony i promocji zdrowia;
− działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
2. Dochód Fundacji z odpłatnej działalności pożytku publicznego przeznaczony jest wyłącznie na działalność
pożytku publicznego.
§ 11
1. Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest
zbieżna z celami Fundacji.
2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
ROZDZIAŁ III
Majątek fundacji
§ 12
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, na który składają się środki finansowe w kwocie 2.000, -zł.
(słownie: dwa tysiące zł 00/100) wymienione w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację oraz inne mienie
nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z Funduszu Założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych przez
Fundację na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
3. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone jedynie na realizację jej celów statutowych oraz pokrycie
niezbędnych kosztów działalności Fundacji, włącznie z jej prowadzeniem i utrzymaniem.
§ 13
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 14
Dochody Fundacji pochodzą z:
1) Funduszu Założycielskiego i darowizn Fundatorów;
2) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów;
3) dotacji i subwencji oraz grantów;
4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
5) dochodów z majątku Fundacji, w tym dochodów z odsetek od lokat bankowych;
6) działalności odpłatnej;
7) odliczeń podatkowych.
§ 15
Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów
Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Statut Fundacji „Kreatywna Edukacja” str.4/8
§ 16
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku
przewyższa długi spadkowe.
§ 17
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. O ile
uchwała Zgromadzenia Fundatorów nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
§ 18
Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków
organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Fundacji;
4) dokonywać zakupu towaru lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej
organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.
§ 19
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny, dotacji, subwencji lub w inny sposób
przyczyniają się do realizacji celów Fundacji mogą uzyskać tytuł „Przyjaciela Fundacji” nadawany przez Zarząd
Fundacji. Tytuł ten ma charakter osobisty.
Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 20
Organami Fundacji są:
− Zgromadzenie Fundatorów, zwane dalej Zgromadzeniem;
− Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem;
− Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
§ 21
Członkowie Zgromadzenia, Zarządu oraz Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tych organów,
mogą jednak w uzasadnionych wypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą
działalnością.
§ 22
1. Za wyjątkiem uregulowań dotyczących likwidacji Fundacji, decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
2. Każdy członek ma jeden głos, z zastrzeżeniem par. 24 pkt 2.
3. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku Zarządu głos Prezesa. Statut Fundacji „Kreatywna Edukacja” str.5/8
Zgromadzenie Fundatorów
§ 23
Zgromadzenie Fundatorów składa się z:
− Fundatorów,
− osób fizycznych powołanych zgodnie z par. 24.
§ 24
1. Zgromadzenie może uchwałą powołać do swego grona osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych,
nadając im tytuł Honorowego Fundatora, które:
− dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji;
− zadeklarują zamiar dalszego materialnego wspierania idei Fundacji;
− w inny sposób wspomagają działalność Fundacji.
2. Osoby, którym nadano tytuł Honorowego Fundatora uczestniczą w obradach Zgromadzenia bez prawa głosu.
3. Zgromadzenie w drodze uchwały może nadać Honorowemu Fundatorowi prawo głosu.
4. Członkostwo Honorowego Fundatora w Zgromadzeniu ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji lub w
przypadku odwołania przez Zgromadzenie.
5. Odwołanie Honorowego Fundatora może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia w przypadku istotnego
naruszenia postanowień Statutu lub z innego ważnego powodu, w szczególności zachowania, które godzi w
dobre imię Fundacji lub osłabia społeczne zaufanie do niej.
§ 25
Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów.
§ 26
1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.
2. Do kompetencji Zgromadzenia należy:
− powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
− powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;
− uchwalanie zmian statutu Fundacji;
− wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji;
− zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd, Radę Fundacji lub podjętych z własnej
inicjatywy;
− ustalanie kierunków wytyczonych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków;
− podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji;
− zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności.
§ 27
1. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek
Zarządu, Rady Fundacji lub co najmniej połowy członków Zgromadzenia, zgłoszony Przewodniczącemu na
piśmie. W przypadku zwołania na wniosek Zarządu, Rady lub członków Zgromadzenia, Przewodniczący
Zgromadzenia zwołuje Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni.
2. Zgromadzenie Fundatorów powinno odbywać się co najmniej dwa razy w roku.
§ 28
1. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Zgromadzenia, Zgromadzenie powołuje
ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji. Statut Fundacji „Kreatywna Edukacja” str.6/8
2. W przypadku śmierci członka Zgromadzenia, spadkobiercy zmarłego wskażą spośród siebie osobę, która
zajmie jego miejsce w Zgromadzeniu.
Rada Fundacji
§ 29
1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych i kontrolnych nad działalnością
Fundacji.
2. Rada jest ciałem kolegialnym i składa się z 3 – 10 osób powołanych przez Zgromadzenie Fundatorów.
3. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
4. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 30
1. Do Rady Fundacji należy:
− nadzór nad realizacją kierunków działania Fundacji;
− występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
− opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
− wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych im przez Zarząd;
− rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium Zarządowi
Fundacji;
2. Celem wykonywania swoich funkcji i zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu w bieżącą działalność poprzez:
− żądanie od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących
działalności Fundacji, we wszystkich jej dziedzinach;
− uprawnienia do żądania od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień;
− dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej.
§ 31
Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej
pracami.
§ 32
Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji złożonej Zgromadzeniu, odwołania lub śmierci
członka Rady.
§ 33
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady lub z inicjatywy Zarządu
lub na wniosek co najmniej połowy członków Rady, nie rzadziej niż dwa razy do roku. W posiedzeniach Rady
uczestniczy przedstawiciel Zarządu, w celu składania wyjaśnień.
2. Do udziału w posiedzeniu Rady mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, której działalność
jest zbieżna z celami Fundacji, jak również osoby o uznanym autorytecie lub szczególnie zasłużone dla
działalności Fundacji. Udział tych osób w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy. Statut Fundacji „Kreatywna Edukacja” str.7/8
Zarząd Fundacji
§ 34
Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków i jest powoływany przez Zgromadzenie Fundatorów.
§ 35
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
− Odwołania,
− śmierci członka Zarządu,
− utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z
winy umyślnej.
§ 36
Odwołanie członka Zarządu przez Zgromadzenie Fundatorów następuje w przypadku:
− złożenia rezygnacji;
− podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji członka Zarządu;
− choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji;
− nienależytego wypełniania funkcji członka;
− istotnego naruszenia postanowień Statutu.
§ 37
Pracami Zarządu kieruje Prezes Fundacji wskazany przez Zgromadzenie Fundatorów z grona członków Zarządu.
§ 38
Prezes spośród członków Zarządu wyznacza Wiceprezesa.
§ 39
Zarząd:
− kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz;
− odpowiada za realizację celów statutowych oraz wyniki finansowe Fundacji;
− sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;
− opracowuje wieloletnie i roczne plany działania Fundacji;
− sporządza w odpowiednim terminie sprawozdanie roczne z działalności Fundacji i przedkłada je Radzie
Fundacji w celu zatwierdzenia;
− przesyła w wymaganym terminie zatwierdzone sprawozdanie roczne właściwemu ministrowi oraz udostępnia je
do publicznej opinii;
− przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, i zapisy;
− ustala wielkość zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;
§ 40
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 41
Zarząd przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co
najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Fundacji. Statut Fundacji „Kreatywna Edukacja” str.8/8
Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
§ 42
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes jednoosobowo lub Wiceprezes jednoosobowo lub dwóch
innych członków Zarządu łącznie.

ROZDZIAŁ V
Postanowienia Końcowe
§ 43
Decyzję o zmianie Statutu, w tym celów Fundacji, podejmuje Zgromadzenie Fundatorów z własnej inicjatywy lub na
wniosek Zarządu.
§ 44
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania
się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały podjętej bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej 3/4 ogólnej liczby członków Zgromadzenia.
3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zgromadzenie.
4. Likwidacja prowadzona jest zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznaczony będzie na cele wskazane w uchwale Zgromadzenia z
uwzględnieniem celów Fundacji. Likwidator Fundacji zobowiązany będzie przedstawić sądowi wniosek o
przeznaczenie powyŜszych środków majątkowych na cel wskazany w uchwale Zgromadzenia.
§ 45
1. Fundacja moŜe połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie moŜe nastąpić, jeŜeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały podjętej
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 3/4 ogólnej liczby członków Zgromadzenia.
§ 46
Statut niniejszy obowiązuje z chwilą zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd.
nast. »
Kategoria: informacje
Designed by