Rozeznanie rynku dot. zakupu tabletów

Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę 6 tabletów w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację  i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakupione tablety posłużą dzieciom w Placówce Wsparcia Dziennego z terenu rewitalizowanego, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ich otoczenia.

Tablety zostaną zakupione na potrzeby rozwijania kompetencji cyfrowych. Dzieci będą mogły nabyć umiejętności obsługi tabletu i wykorzystania go do celów naukowo – dydaktycznych. Nabędą wiedzę jak mądrze korzystać z internetu i jakie są zagrożenia z tym związane.

Wymagania techniczne sprzętu:
– procesor co najmniej czterordzeniowy,
– czas pracy na baterii umożliwiający całodzienną eksploatację ( min. 6 h pracy na baterii)
– pamięć RAM min. 2GB
– pamięć masowa min. 32 GB
– ekran o wielkości nie mniejszej niż 10 ‘’ i rozdzielczości 1280×720 lub wyższej
– możliwość podłączenia do sieci WiFi  o standardzie co najmniej 802.11g
– złącza i łączność: USB, HDMI lub równoważne
– bluetooth w standardzie minimum 2.0
– zintegrowane komponenty multimedialne: kamera, mikrofon i głośnik.

1. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 26.10.2020 r do godz. 15.00 na adres biuro@kreatywnaedukacja.org.pl lub osobiście w biurze Fundacji Kreatywna Edukacja mieszczącym się w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Sikorskiego 21.

2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych ofert.

3. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków realizacji zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

5. Dodatkowo informujemy, że niniejsze ogłoszenie jest rozeznaniem rynku na potrzeby oszacowania wartości zamówienia.

6. Cena warsztatów powinna zostać podana w kwocie brutto.

Wynik zapytania ofertowego nr 9/FKE/RPO/2020

dotyczącego zamówienia usługi: świadczenia specjalistycznego poradnictwa psychologicznego

w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły: 2 oferty.

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę: Indywidualna Praktyka Psychologiczna Barbara Maciejak.

Oferta na kwotę 100 zł brutto/godzinę.

Oferta ta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. Zamawiający wziął pod uwagę cenę brutto za 1 godzinę, jak i doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem.

Dziękujemy Wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

Nowy Dwór Gdański, 15.09.2020

Wynik zapytania ofertowego nr 10/FKE/RPO/2020

dotyczącego zamówienia usługi: świadczenia specjalistycznego poradnictwa prawnego

w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły: 2 oferty.

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę: Kancelaria Radcy Prawnego Grażyna Sujecka-Ruła.

Oferta na kwotę 150 zł brutto/godzinę.

Oferta ta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. Zamawiający wziął pod uwagę cenę brutto za 1 godzinę, jak i doświadczenie.

Dziękujemy Wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

Nowy Dwór Gdański, 15.09.2020