Zapytanie ofertowe nr 1/FKE/RPO/2022

dotyczące zamówienia usługi: przeprowadzenie warsztatów plenerowych dla dzieci i młodzieży

w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo, 

W związku z realizowanym przez Fundację Kreatywna Edukacja projektem „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach prowadzenia warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży.

ZAMAWIAJĄCY

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Fundacja Kreatywna Edukacja, ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2. Rodzaj zamówienia:

Usługa przeprowadzenia warsztatów plenerowych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówki wsparcia dziennego – warsztaty będą odbywać się w okresie od 25.07.2022 do 05.08.2022 w wymiarze 64 godzin, w tym:
– 20 godzin – warsztaty umuzykalniające;
– 20 godzin –warsztaty ruchowe;
– 24 godziny – warsztaty rękodzieła.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia warsztatów plenerowych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówki wsparcia dziennego, w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny”. Usługa będzie prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ich otoczenia. Szacunkowa liczba osób objętych usługą w okresie realizowanego zamówienia to ok. 15. Zamówienie obejmuje naukę swobodnego bycia na scenie, umiejętność gry zespołowej, a także zdolność czujnego słuchania i reagowania na akcje partnerów scenicznych. Jednym z głównych celów jest działanie całościowe, integracja w działaniu ciała i emocji. Warsztaty będą prowadzone w siedzibie Fundacji Kreatywna Edukacja w Nowym Dworze Gdańskim.

4. Oferty częściowe:

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

5. Termin wykonania zamówienia:

Od 25.07.2022 r. do 05.08.2022 r.

6. Miejsce realizacji zamówienia:

Warsztaty prowadzone będą w siedzibie Fundacji Kreatywna Edukacja przy ulicy Sikorskiego 21 w Nowym Dworze Gdańskim.

7. Warunki udziału w postępowaniu:

– Wykształcenie lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje do prowadzenia wybranych warsztatów.
– Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
– Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.
– Dyspozycyjność umożliwiająca wykonywanie czynności zleconych w projekcie.
– Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole


PROCEDURA

8. Tryb udzielenia zamówienia:

Fundacja Kreatywna Edukacja jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm.). W związku z tym,
że niniejsze zamówienia jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W celu upublicznienia zapytania ofertowego Zamawiający opublikował to zapytanie na swojej stronie internetowej.

9. Kryteria oceny ofert:

 Zamawiający weźmie pod uwagę cenę brutto za 1 godzinę, jak i doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

10. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe:

Strona internetowa www.kreatywnaedukacja.org.pl

11. Termin oraz miejsce składania ofert

Termin składania ofert wyznaczono na 20 lipca 2022 r. do godz. 18.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura Fundacji). Ofertę można składać:

– pocztą lub osobiście do biura Fundacji, przy ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku)

– mailem na adres: koordynator.edu@gmail.com

 • W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Zapytanie ofertowe nr 1/FKE/RPO/2022
 • W przypadku wersji papierowej należy dopisać na kopercie: Zapytanie ofertowe nr 1/FKE/RPO/2022

12. Osoby do kontaktu
Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Anna Kwirant, tel. 511315220, e-mail: koordynator.edu@gmail.com

13. Sposób sporządzenia oferty

 • Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 2
  do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
  • załącznik nr 1 uwzględniający cenę ryczałtową brutto za 1 godz. usługi
  • załącznik nr 2 o braku powiązań kapitałowych i osobowych
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie
  • Curriculum Vitae zawierający m.in.:
   • potwierdzenie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą.

W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej Curriculum Vitae pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę warsztatów plenerowych w ramach ww. projektu.

W przypadku składania oferty przez osobę fizyczną konieczne jest złożenie także Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

14. Zawarcie umowy

Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Fundację Pokolenia wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.

MatMistrzowie w Kmiecinie

mPotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród młodych ludzi i pokazuje im, że matematyka to super przygoda i przydatna w codziennym życiu umiejętność. Program ma także zachęcić nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do przezwyciężenia rutyny i schematów w nauczaniu tego przedmiotu. 

Dwie nauczycielki – panie Ewelina Kujawska -Sak i Emilia Kapiszka opracowały projekt, który złożyły do programu mPotęga. Projekt uzyskał dofinansowanie i od września był realizowany w naszej szkole w formie sobotnich warsztatów i zajęć online dla zainteresowanych uczniów klas VI.

W ramach realizacji projektu podjęte zostały następujące działania:

MineCraftowe  bryły

W ramach zajęć uczniowie poznali figury przestrzenne – graniastosłupy i ostrosłupy. Dowiedzieli się jak rysować siatki brył, następnie musieli je wyciąć, odpowiednio złożyć, a ze stworzonych brył wykonać postaci z gry MineCraft.  Dzięki tym zajęciom uczniowie rozwijali wyobraźnię przestrzenną, ćwiczyli precyzję, staranność i kształcili umiejętność współpracy w grupie.

Relaks MatMistrzów – spotkanie z pasjonatem modelarstwa

Ze względu na panującą sytuację pandemiczną musieliśmy działania przenieść do Internetu. W listopadzie odbyły się warsztaty z modelarstwa. Prowadzący miał dość utrudnioną sytuację, ponieważ trudno jest sklejać modele otrzymując instrukcje przez internet. Zajęcia rozpoczęły się od  krótkiego wykładu dotyczącego rodzajów modeli, technice ich sklejania, budowania. Prowadzący opowiedział również ciekawe historyjki o swojej pasji. Uczestnicy warsztatów  zaczęli od prostego modelu – samolotu ze zwykłej kartki – następnie online przeprowadzono „konkurs”, który samolot dalej doleci :).

Matematyk też filmowiec.

To kolejne działanie w ramach projektu MatMistrzowie2 finansowanego przez Fundację mPotęga. Uczestnicy poznali program PicPac, przy pomocy którego stworzyli filmiki o tematyce matematycznej.  Następnie, został ogłoszony konkurs.

Wyniki konkursu na film poklatkowy o tematyce matematycznej:

1. miejsce filmy: „Sówka mądra główka” (autorzy: Malwina Gościńska i Amelia Gryzio)

„Matematyczny hamburger” (autorzy: Zofia Rojek, Zuzanna Sak i Karolina Suchecka)

2. miejsce filmy: „Wesoła klasa” (autorzy: Oliwia Duda, Mateusz Iwaniak i Jakub Zacharski)

 „Kwadrat a prostokąt” (autorzy: Bartosz Kapiszka, Damian Malej i Kamil Stępniewski)

3.miejsce „Kto jest ważniejszy” (autorzy: Marceli Piotrowski i Krzysztof Włoch)

  „Mnożenia czy dzielenie” (autorzy: Dawid Malej i Maksymilian Zabrocki).

 • MatMistrzowie budują most

W marcu odbyły się kolejne warsztaty i spotkanie z ciekawą osobą reprezentującą zawód wymagający wiedzy i umiejętności matematycznych. 

Tym razem, wspólnie z inżynierem, dzieciaki budowały dwumetrowy most. Musiały najpierw nauczyć się obliczać skalę, potem przenieść elementy konstrukcyjne na tekturę i styropian. Następnie wykonać różne czynnośći inżynieryjne typu – zaginanie, wzmacniania, zbrojenie itp. A potem… próby wytrzymałościowe mostu. Kładliśmy się na niego, siadaliśmy, robiliśmy szpagaty, chodziliśmy po nim – wtedy lekko bujało, ale most przetrzymał. To była świetna zabawa, udowodniliśmy, że uczenie się matematyki jest super zabawą.

Wynik zapytania ofertowego nr 9/FKE/RPO/2020

dotyczącego zamówienia usługi: świadczenia specjalistycznego poradnictwa psychologicznego

w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły: 2 oferty.

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę: Indywidualna Praktyka Psychologiczna Barbara Maciejak.

Oferta na kwotę 100 zł brutto/godzinę.

Oferta ta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. Zamawiający wziął pod uwagę cenę brutto za 1 godzinę, jak i doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem.

Dziękujemy Wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

Nowy Dwór Gdański, 15.09.2020