Zapytanie ofertowe nr 1/FKE/RPO/2022

dotyczące zamówienia usługi: przeprowadzenie warsztatów plenerowych dla dzieci i młodzieży

w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo, 

W związku z realizowanym przez Fundację Kreatywna Edukacja projektem „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach prowadzenia warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży.

ZAMAWIAJĄCY

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Fundacja Kreatywna Edukacja, ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2. Rodzaj zamówienia:

Usługa przeprowadzenia warsztatów plenerowych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówki wsparcia dziennego – warsztaty będą odbywać się w okresie od 25.07.2022 do 05.08.2022 w wymiarze 64 godzin, w tym:
– 20 godzin – warsztaty umuzykalniające;
– 20 godzin –warsztaty ruchowe;
– 24 godziny – warsztaty rękodzieła.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia warsztatów plenerowych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówki wsparcia dziennego, w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny”. Usługa będzie prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ich otoczenia. Szacunkowa liczba osób objętych usługą w okresie realizowanego zamówienia to ok. 15. Zamówienie obejmuje naukę swobodnego bycia na scenie, umiejętność gry zespołowej, a także zdolność czujnego słuchania i reagowania na akcje partnerów scenicznych. Jednym z głównych celów jest działanie całościowe, integracja w działaniu ciała i emocji. Warsztaty będą prowadzone w siedzibie Fundacji Kreatywna Edukacja w Nowym Dworze Gdańskim.

4. Oferty częściowe:

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

5. Termin wykonania zamówienia:

Od 25.07.2022 r. do 05.08.2022 r.

6. Miejsce realizacji zamówienia:

Warsztaty prowadzone będą w siedzibie Fundacji Kreatywna Edukacja przy ulicy Sikorskiego 21 w Nowym Dworze Gdańskim.

7. Warunki udziału w postępowaniu:

– Wykształcenie lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje do prowadzenia wybranych warsztatów.
– Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
– Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.
– Dyspozycyjność umożliwiająca wykonywanie czynności zleconych w projekcie.
– Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole


PROCEDURA

8. Tryb udzielenia zamówienia:

Fundacja Kreatywna Edukacja jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm.). W związku z tym,
że niniejsze zamówienia jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W celu upublicznienia zapytania ofertowego Zamawiający opublikował to zapytanie na swojej stronie internetowej.

9. Kryteria oceny ofert:

 Zamawiający weźmie pod uwagę cenę brutto za 1 godzinę, jak i doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

10. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe:

Strona internetowa www.kreatywnaedukacja.org.pl

11. Termin oraz miejsce składania ofert

Termin składania ofert wyznaczono na 20 lipca 2022 r. do godz. 18.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura Fundacji). Ofertę można składać:

– pocztą lub osobiście do biura Fundacji, przy ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku)

– mailem na adres: koordynator.edu@gmail.com

 • W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Zapytanie ofertowe nr 1/FKE/RPO/2022
 • W przypadku wersji papierowej należy dopisać na kopercie: Zapytanie ofertowe nr 1/FKE/RPO/2022

12. Osoby do kontaktu
Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Anna Kwirant, tel. 511315220, e-mail: koordynator.edu@gmail.com

13. Sposób sporządzenia oferty

 • Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 2
  do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
  • załącznik nr 1 uwzględniający cenę ryczałtową brutto za 1 godz. usługi
  • załącznik nr 2 o braku powiązań kapitałowych i osobowych
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie
  • Curriculum Vitae zawierający m.in.:
   • potwierdzenie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą.

W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej Curriculum Vitae pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę warsztatów plenerowych w ramach ww. projektu.

W przypadku składania oferty przez osobę fizyczną konieczne jest złożenie także Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

14. Zawarcie umowy

Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Fundację Pokolenia wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.

Oferta pracy nr 1/FKE/RPO/2022

OFERTA PRACY NR 1/FKE/RPO/2022

na stanowisko Asystent Osób Niepełnosprawnych – na zastępstwo w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo, 
W związku z realizowanym przez Fundację Kreatywna Edukacja projektem „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” zwracamy się do Państwa z ofertą pracy na stanowisku Asystent Osób Niepełnosprawnych

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Fundacja Kreatywna Edukacja, ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański

PRZEDMIOT OFERTY

Przedmiotem oferty jest rekrutacja na stanowisko Asystent Osób Niepełnosprawnych w formie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny”.

Do zakresu zadań Asystenta Osób Niepełnosprawnych należy:
1. wspomaganie osoby niepełnosprawnej w komunikacji z otoczeniem, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych
2. pomoc w poruszaniu się po mieście i w korzystaniu ze środków transportu
3. pomoc w docieraniu do szkół, miejsc pracy, na szkolenia oraz do placówek zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych
4. towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w kontaktach społecznych – udział w imprezach kulturalnych, wyjściach do kin, teatrów, muzeów, na koncerty, na spotkania towarzyskie, na zakupy itp.
5. wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój zainteresowań
6. czynności ułatwiające komunikowanie się z otoczeniem w przypadku osób głuchych czy też pomoc niepełnosprawnemu ruchowo w czynnościach niemożliwych do samodzielnego wykonania
7. diagnozowanie warunków życia osoby niepełnosprawnej i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych)
8. pomoc w codziennych czynnościach, skierowana głównie na usamodzielnienie, integrację oraz zapobieganie izolacji osób niepełnosprawnych

WYMAGANIA

1. dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
2. lub wykształcenie przynajmniej średnie i co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY

1. Wymiar czasu pracy – ½ etatu.
2. Umowa o pracę na czas zastępstwa, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika,  na okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2022r.
3. Miejsce pracy – Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

1. Kwestionariusz osobowy (cv) wraz z numerem telefonu do kontaktu.
2. List motywacyjny.
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1.       Oferta pracy jest aktualna od momentu jej zamieszczenia do momentu zatrudnienia właściwego kandydata lub do momentu jej unieważnienia.
2.       Ofertę można składać:
•         pocztą lub osobiście do biura Fundacji, przy ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku)
•         mailem na adres: biuro@kreatywnaedukacja.org.pl
3.       W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Oferta pracy nr 6/FKE/RPO/2020
4.       W przypadku wersji papierowej  należy dopisać na kopercie: Oferta pracy nr 1/FKE/RPO/2022

Rozeznanie rynku dot. prowadzenia warsztatów rekreacyjno-ruchowych.

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów rekreacyjno – ruchowych w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację  i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Usługa będzie prowadzona na rzecz osób z terenu rewitalizowanego, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ich otoczenia.

Warsztaty stanowią szczególną formę aktywności dla dzieci i młodzieży.

Czas trwania warsztatów: 1,5 h raz w tygodniu przez 12 miesięcy.

Zakres tematyczny warsztatów powinien zawierać:

– promowanie aktywnego stylu życia;

– prowadzenie zajęć ruchowych;

– dobieranie zajęć rekreacyjnych z uwzględnieniem umiejętności ruchowych oraz potrzeb uczestników;

– prowadzenie zajęć rekreacyjnych.

Zamawiający zapewnia materiały na warsztaty.  Zamówienie dotyczy realizacji warsztatów trwających 1,5 h raz w tygodniu przez 12 miesięcy od podpisania umowy do 31.08.2022 roku.

1. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 30.08.2021 r do godz. 15.00 na adres biuro@kreatywnaedukacja.org.pl lub osobiście w biurze Fundacji Kreatywna Edukacja mieszczącym się w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Sikorskiego 21.

2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych ofert.

3. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków realizacji zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

5. Dodatkowo informujemy, że niniejsze ogłoszenie jest rozeznaniem rynku na potrzeby oszacowania wartości zamówienia.

6. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie w organizacji warsztatów rekreacyjno – ruchowych.

7. Cena warsztatów powinna zostać podana w kwocie brutto.