Oferta pracy nr 1/FKE/RPO/2022

OFERTA PRACY NR 1/FKE/RPO/2022

na stanowisko Asystent Osób Niepełnosprawnych – na zastępstwo w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo, 
W związku z realizowanym przez Fundację Kreatywna Edukacja projektem „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” zwracamy się do Państwa z ofertą pracy na stanowisku Asystent Osób Niepełnosprawnych

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Fundacja Kreatywna Edukacja, ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański

PRZEDMIOT OFERTY

Przedmiotem oferty jest rekrutacja na stanowisko Asystent Osób Niepełnosprawnych w formie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny”.

Do zakresu zadań Asystenta Osób Niepełnosprawnych należy:
1. wspomaganie osoby niepełnosprawnej w komunikacji z otoczeniem, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych
2. pomoc w poruszaniu się po mieście i w korzystaniu ze środków transportu
3. pomoc w docieraniu do szkół, miejsc pracy, na szkolenia oraz do placówek zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych
4. towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w kontaktach społecznych – udział w imprezach kulturalnych, wyjściach do kin, teatrów, muzeów, na koncerty, na spotkania towarzyskie, na zakupy itp.
5. wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój zainteresowań
6. czynności ułatwiające komunikowanie się z otoczeniem w przypadku osób głuchych czy też pomoc niepełnosprawnemu ruchowo w czynnościach niemożliwych do samodzielnego wykonania
7. diagnozowanie warunków życia osoby niepełnosprawnej i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych)
8. pomoc w codziennych czynnościach, skierowana głównie na usamodzielnienie, integrację oraz zapobieganie izolacji osób niepełnosprawnych

WYMAGANIA

1. dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
2. lub wykształcenie przynajmniej średnie i co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY

1. Wymiar czasu pracy – ½ etatu.
2. Umowa o pracę na czas zastępstwa, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika,  na okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2022r.
3. Miejsce pracy – Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

1. Kwestionariusz osobowy (cv) wraz z numerem telefonu do kontaktu.
2. List motywacyjny.
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1.       Oferta pracy jest aktualna od momentu jej zamieszczenia do momentu zatrudnienia właściwego kandydata lub do momentu jej unieważnienia.
2.       Ofertę można składać:
•         pocztą lub osobiście do biura Fundacji, przy ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku)
•         mailem na adres: biuro@kreatywnaedukacja.org.pl
3.       W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Oferta pracy nr 6/FKE/RPO/2020
4.       W przypadku wersji papierowej  należy dopisać na kopercie: Oferta pracy nr 1/FKE/RPO/2022