Rozeznanie rynku dot. warsztatów wokalnych

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów wokalnych w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację  i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Usługa będzie prowadzona na rzecz osób z terenu rewitalizowanego, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ich otoczenia.

Warsztaty mają na celu rozwijanie zainteresowań muzycznych i podniesienie umiejętności wokalnych. Czas trwania warsztatów: 1,5 h w tygodniu przez 22 miesiące.

Zakres tematyczny powinien zawierać:

– pracy nad materiałem słowno-muzycznym;

– doskonalenia aparatu oddechowego, głosowego i artykulacyjnego;

– stosowania indywidualnie dobranych ćwiczeń emisyjnych i logopedycznych;

– pracy nad tekstem pod kątem wyrazistości, poprawności artykulacyjnej oraz zgodności materiału muzycznego z materiałem tekstowym;

– świadomego wykonawstwa;

– zachowania się w sytuacji próby, występu, nagrania studyjnego itp.;

– rozbudzania pomysłowości i odwagi pokazywania się na scenie;

– poszukiwania odpowiedniej interpretacji utworu;

– pracy z mikrofonem.

Zamawiający zapewnia materiały na warsztaty.  Zamówienie dotyczy realizacji warsztatów trwających 1,5 h raz w tygodniu przez 22 miesiące od podpisania umowy do 31.08.2022 roku.

1. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 28.09.2020 r do godz. 15.00 na adres biuro@kreatywnaedukacja.org.pl lub osobiście w biurze Fundacji Kreatywna Edukacja mieszczącym się w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Sikorskiego 21.

2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych ofert.

3. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków realizacji zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

5. Dodatkowo informujemy, że niniejsze ogłoszenie jest rozeznaniem rynku na potrzeby oszacowania wartości zamówienia.

6. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie w organizacji warsztatów wokalnych.

7. Cena warsztatów powinna zostać podana w kwocie brutto.