Rozeznanie rynku dot. warsztatów umiejętności rodzicielskich

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Usługa będzie prowadzona na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ich otoczenia. Warsztaty mają na celu kształtowanie umiejętności wychowawczych, zmianę postaw rodzicielskich w kierunku wartości pożądanych wychowawczo. Liczba osób objętych usługą w okresie realizowanego zamówienia to: 20 osób (dwie grupy po 10 osób). Czas trwania warsztatów: 6 godzin w miesiącu przez 11 miesięcy dla każdej grupy (132 h przez 22 miesiące dla dwóch grup).

Zakres tematyczny powinien zawierać:

– Analizę osobistych mocnych i słabych stron wychowawczych;

– Wpływ własnych doświadczeń na relacje rodzic – dziecko;

– Zapoznanie się z podstawowymi zasadami wychowania dziecka;

– Jak słuchać i rozumieć własne dziecko oraz jak mówić, żeby dziecko nas słuchało;

– Stosowanie wzmocnień pozytywnych w procesie wychowania – pochwały, nagrody, zachęty;

– Jak zachęcić dziecko do współpracy i samodzielności – umiejętności motywowania do różnego rodzaju aktywności;

– metody rozwiązywania konfliktów rodzinnych.

Zamawiający zapewnia materiały na warsztaty.  Zamówienie dotyczy realizacji łącznie132 godz. warsztatów umiejętności rodzicielskich w okresie od podpisania umowy do 31.08.2022 roku.

Od Wykonawcy oczekujemy współpracy z zespołem (w tym z psychologiem i terapeutą), który realizuje projekt „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” w udzielaniu wsparcia w sytuacjach wymagających dyspozycyjności i interwencji beneficjentów w kryzysie.

1. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 28.09.2020 r do godz. 15.00 na adres biuro@kreatywnaedukacja.org.pl lub osobiście w biurze Fundacji Kreatywna Edukacja mieszczącym się w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Sikorskiego 21.

2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych ofert.

3. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków realizacji zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

5. Dodatkowo informujemy, że niniejsze ogłoszenie jest rozeznaniem rynku na potrzeby oszacowania wartości zamówienia.

6. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie w organizacji warsztatów umiejętności rodzicielskich.

7. Cena warsztatów powinna zostać podana w kwocie brutto.