Rozeznanie rynku dot. warsztatów fotograficznych

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów fotograficznych w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Usługa będzie prowadzona na rzecz osób z terenu rewitalizowanego, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ich otoczenia.

Warsztaty mają na celu zaznajomienie uczestników z ogólną wiedzą na tematy fotograficzne i jej zastosowaniem w praktyce.

Czas trwania warsztatów: 1,5 h raz w tygodniu przez 22 miesiące.

Zakres tematyczny powinien zawierać:

– posługiwanie się sprzętem fotograficznym w stopniu podstawowym – poznanie budowy i funkcji aparatu,

– wybrane wiadomości z zakresu teorii fotografii, podstaw optyki,

– zasady kompozycji kadru zdjęciowego,

– poznanie różnych dziedzin fotografii, m.in.: portret, fotografia studyjna, reportaż, moda, fotografia klasyczna włącznie z pracą w ciemni fotograficznej,

– dobór odpowiednich środków w celu uzyskania różnych efektów artystycznych.

Zamawiający zapewnia materiały na warsztaty.  Zamówienie dotyczy realizacji warsztatów trwających 1,5 h raz w tygodniu przez 22 miesiące od podpisania umowy do 31.08.2022 roku.

1. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 28.09.2020 r do godz. 15.00 na adres biuro@kreatywnaedukacja.org.pl lub osobiście w biurze Fundacji Kreatywna Edukacja mieszczącym się w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Sikorskiego 21.

2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych ofert.

3. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków realizacji zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

5. Dodatkowo informujemy, że niniejsze ogłoszenie jest rozeznaniem rynku na potrzeby oszacowania wartości zamówienia.

6. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie w organizacji warsztatów fotograficznych.

7. Cena warsztatów powinna zostać podana w kwocie brutto.