Rozeznanie rynku dot. warsztatów teatralnych

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów teatralnych w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację  i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Usługa będzie prowadzona na rzecz osób z terenu rewitalizowanego, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ich otoczenia.

Warsztaty stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla dzieci i młodzieży.

Czas trwania warsztatów: 1,5 h raz w tygodniu przez 22 miesiące.

Zakres tematyczny powinien zawierać:

– rozwijanie kompetencji wiedzy o teatrze,

– kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia prozy, recytacji poezji,

– wyrażanie przeżyć, nastrojów, emocji za pomocą gestów, ruchów, mimiki,

– wdrażanie do odkrywania swoich uzdolnień scenicznych, wczuwania się w rolę i akcję,

– zdobywanie umiejętności improwizacyjnych i naśladowczych,

– rozwijanie umiejętności kreowania odgrywanych postaci i identyfikowania się z nimi na scenie,

– rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-motorycznej,

– stwarzanie sytuacji do rozwijania zdolności koncentracji, ćwiczeń pamięci, ćwiczeń oddechowych,

– rozbudzanie wyobraźni scenicznej i scenograficznej,

– wdrażanie do poszukiwania twórczych działań plastycznych i rozwiązań dekoratorskich,

– kształtowanie umiejętności odreagowania stresów szkolnych i rodzinnych,

– przybliżenie dziecku pojęcia sztuki, ekspresji przez odwoływanie się do aktywności,

– rozwijanie zdolności i zaspokajanie potrzeb twórczych przez poznawanie różnorodnych form ekspresji, kształtowanie zmysłów,

– uwrażliwianie na sztukę i kształtowanie wrażliwej, twórczej osobowości przez zabawę, taniec, śpiew, rysunek, ruch, recytację, mimikę, dramatyzację,

– pobudzanie psychicznego rozwoju dzieci, ich naturalnej aktywności przez zabawy i gry dramatyczne,

– rozwijanie zdolności konstrukcyjnych poprzez modelowanie i konstruowanie lalek, kukiełek, masek,

– rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez uczestnictwo w projektowaniu i wykonywaniu scenografii i rekwizytów.

Zamawiający zapewnia materiały na warsztaty.  Zamówienie dotyczy realizacji warsztatów trwających 1,5 h raz w tygodniu przez 22 miesiące od podpisania umowy do 31.08.2022 roku.

1. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 28.09.2020 r do godz. 15.00 na adres biuro@kreatywnaedukacja.org.pl lub osobiście w biurze Fundacji Kreatywna Edukacja mieszczącym się w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Sikorskiego 21.

2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych ofert.

3. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków realizacji zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

5. Dodatkowo informujemy, że niniejsze ogłoszenie jest rozeznaniem rynku na potrzeby oszacowania wartości zamówienia.

6. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie w organizacji warsztatów teatralnych.

7. Cena warsztatów powinna zostać podana w kwocie brutto.