Rozeznanie rynku dot. warsztatów tanecznych

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów tanecznych w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację  i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Usługa będzie prowadzona na rzecz osób z terenu rewitalizowanego, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ich otoczenia.

Warsztaty mają na celu stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu.

Czas trwania warsztatów: 1,5 h raz w tygodniu przez 22 miesiące.

Zakres tematyczny powinien zawierać:

– nabywanie podstawowych umiejętności tanecznych takich jak: skoczność, koordynacja, poczucie rytmu oraz pamięć ruchowa,

– wspieranie harmonijnego funkcjonowania dziecka poprzez rozwój motoryki małej oraz dużej,

– promowanie ruchu jako codziennego, przyjemnego sposobu na spędzanie wolnego czasu,

– zapewnienie potrzebnych do prawidłowego rozwoju bodźców angażujących zmysły wzroku, słuchu oraz dotyku dziecka,

– kształtowanie odpowiednich zachowań społecznych wśród rówieśników, nauka funkcjonowania w grupie,

– wzmacnianie motywacji do rozwijania zainteresowań i uzdolnień tanecznych,

– rozwijanie płynności i estetyki ruchu,

– nauka wyzwalania radości i innych emocji poprzez taniec,

– praca nad gibkością, wytrzymałością mięśniową oraz równowagą,

Zamawiający zapewnia materiały na warsztaty.  Zamówienie dotyczy realizacji warsztatów trwających 1,5 h raz w tygodniu przez 22 miesiące od podpisania umowy do 31.08.2022 roku.

1. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 28.09.2020 r do godz. 15.00 na adres biuro@kreatywnaedukacja.org.pl lub osobiście w biurze Fundacji Kreatywna Edukacja mieszczącym się w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Sikorskiego 21.

2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych ofert.

3. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków realizacji zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

5. Dodatkowo informujemy, że niniejsze ogłoszenie jest rozeznaniem rynku na potrzeby oszacowania wartości zamówienia.

6. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie w organizacji warsztatów tanecznych.

7. Cena warsztatów powinna zostać podana w kwocie brutto.