Wynik zapytania ofertowego nr 9/FKE/RPO/2020

dotyczącego zamówienia usługi: świadczenia specjalistycznego poradnictwa psychologicznego

w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły: 2 oferty.

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę: Indywidualna Praktyka Psychologiczna Barbara Maciejak.

Oferta na kwotę 100 zł brutto/godzinę.

Oferta ta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. Zamawiający wziął pod uwagę cenę brutto za 1 godzinę, jak i doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem.

Dziękujemy Wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

Nowy Dwór Gdański, 15.09.2020