ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/FKE/RPO/2020

dotyczące zamówienia usługi: świadczenia specjalistycznego poradnictwa psychologicznego

w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo, 

W związku z realizowanym przez Fundację Kreatywna Edukacja projektem „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach prowadzenia specjalistycznego poradnictwa psychologicznego.

ZAMAWIAJĄCY

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Fundacja Kreatywna Edukacja, ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2. Rodzaj zamówienia:

Usługa świadczenia specjalistycznego poradnictwa psychologicznego – 3 godziny w tygodniu, łącznie 264 godziny przez cały okres trwania projektu.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia specjalistycznego poradnictwa psychologicznego realizowana indywidualnie do zadania 3. Utworzenie punktu konsultacyjnego w zakresie poradnictwa specjalistycznego w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługa będzie prowadzona na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ich otoczenia. Szacunkowa liczba osób objętych usługą w okresie realizowanego zamówienia to ok. 80. Zamówienie obejmuje specjalistyczne, indywidualne konsultacje (poszukiwanie rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny, społeczności lokalnej, zasobów instytucjonalnych, udzielanie porady i pomocy psychologicznej). Poradnictwo udzielane może być zdalnie bądź w budynku Fundacji Kreatywna Edukacja w Nowym Dworze Gdańskim.  W razie potrzeby w ramach dostępnych godzin usługa psychologiczna będzie dostępna dla pozostałych mieszkańców zdegradowanego obszaru miasta Nowy Dwór Gdański. Zamówienie dotyczy realizacji łącznie 264 godz. specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w okresie od podpisania umowy do 31.08.2022 roku.

Od Wykonawcy oczekujemy współpracy z zespołem (w tym z prawnikiem i terapeutą), który realizuje projekt „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” w udzielaniu wsparcia w sytuacjach wymagających dyspozycyjności i interwencji beneficjentów w kryzysie.

4. Oferty częściowe:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. Termin wykonania zamówienia:

Od momentu podpisania umowy z usługodawcą do 31.08.2022 r.

6. Miejsce realizacji zamówienia:

Praca stacjonarna w siedzibie Fundacji Kreatywna Edukacja przy ulicy Sikorskiego 21 w Nowym Dworze Gdańskim oraz praca zdalna (kontakt telefoniczny i mailowy).

7. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Składać oferty mogą Wykonawcy, którzy:

 • posiadają wykształcenie wyższe: kierunek psychologia

weryfikacja: kserokopia dyplomu

W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej kserokopia dyplomu pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę specjalistycznego poradnictwa psychologicznego na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.

 • doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi (niepełnosprawni, kobiety pokrzywdzone przemocą domową, bezdomni, uzależnieni itd.).
  • weryfikacja: Curriculum Vitae/dokument poświadczający specjalistyczne poradnictwo psychologiczne na rzecz osób wykluczonych

W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej Curriculum Vitae pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę poradnictwa psychologicznego na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.

 • W postępowaniu nie mogą brać udział oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
  Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
   lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • W postępowaniu mogą brać udział zarówno podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, jak i osoby fizyczne.


PROCEDURA

8. Tryb udzielenia zamówienia:

Fundacja Kreatywna Edukacja jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm.). W związku z tym,
że niniejsze zamówienia jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W celu upublicznienia zapytania ofertowego Zamawiający zamieścił to zapytanie na swojej stronie internetowej.

9. Kryteria oceny ofert:

 Zamawiający weźmie pod uwagę cenę brutto za 1 godzinę, jak i doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

10. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe:

Strona internetowa www.kreatywnaedukacja.org.pl

Wysłano drogą elektroniczną do minimum trzech potencjalnych Wykonawców

11. Termin oraz miejsce składania ofert

Termin składania ofert wyznaczono na 14 września 2020 r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura Fundacji). Ofertę można składać:

– pocztą lub osobiście do biura Fundacji, przy ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku)

– mailem na adres: biuro@kreatywnaedukacja.org.pl

 • W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Zapytanie ofertowe nr 9/FKE/RPO/2020
 • W przypadku wersji papierowej należy dopisać na kopercie: Zapytanie ofertowe nr 9/FKE/RPO/2020

12. Osoby do kontaktu

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Paulina Adamiak, tel. 883431522, e-mail: biuro@kreatywnaedukacja.org.pl

13. Sposób sporządzenia oferty

 • Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załącznikach
  do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
  • załącznik nr 1uwzględniający cenę ryczałtową brutto za 1 godz. usługi
  • załącznik nr 2 o braku powiązań kapitałowych i osobowych
  • kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe: kierunek psychologia. W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej kserokopia ww. dyplomu pracowników/zleceniobiorców, jacy będą wykonywali usługę na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.
  • Curriculum Vitae zawierający m.in.:
   • dane potwierdzające doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie
    oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej Curriculum Vitae pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę terapii na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.

W przypadku składania oferty przez osobę fizyczną konieczne jest złożenie także Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

14. Zawarcie umowy

 1. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Fundację Kreatywna Edukacja wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.
 2. Wykonawca wystawiać będzie, w przypadku podmiotów gospodarczych – faktury/rachunki, w przypadku osób fizycznych – rachunki do umowy cywilno-prawnej za każdy okres rozliczeniowy, zgodnie z liczbą faktycznie przepracowanych godzin na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu