ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/FKE/RPO/2020

dotyczące zamówienia usługi: świadczenia specjalistycznego poradnictwa prawnego

w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo, 

W związku z realizowanym przez Fundację Kreatywna Edukacja projektem „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach prowadzenia specjalistycznego poradnictwa prawnego.

ZAMAWIAJĄCY

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Fundacja Kreatywna Edukacja, ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2. Rodzaj zamówienia:

Usługa świadczenia specjalistycznego poradnictwa prawnego – 3 godziny w tygodniu, łącznie 264 godziny przez cały okres trwania projektu

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia specjalistycznego poradnictwa prawnego realizowana indywidualnie w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługa będzie prowadzona na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ich otoczenia. Szacunkowa liczba osób objętych usługą w okresie realizowanego zamówienia to ok. 80. Zamówienie obejmuje specjalistyczne, indywidualne konsultacje, sporządzanie pism, mediacje z instytucjami (m.in. w zakresie prawa pracy, prawa rodzinnego itd.). Poradnictwo udzielane może być zdalnie bądź w budynku Fundacji Kreatywna Edukacja w Nowym Dworze Gdańskim. W razie potrzeby w ramach dostępnych godzin usługa poradnictwa prawnego będzie dostępna dla pozostałych mieszkańców zdegradowanego obszaru miasta Nowy Dwór Gdański. Zamówienie dotyczy realizacji łącznie 264 godz. specjalistycznego poradnictwa w okresie od podpisania umowy do 31.08.2022 roku.

Od Wykonawcy oczekujemy współpracy z zespołem (w tym z psychologiem i terapeutą), który realizuje projekt „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” w udzielaniu wsparcia w sytuacjach wymagających dyspozycyjności i interwencji beneficjentów w kryzysie.

4. Oferty częściowe:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. Termin wykonania zamówienia:

Od momentu podpisania umowy z usługodawcą do 31.08.2022 r.

6. Miejsce realizacji zamówienia:

Praca stacjonarna w siedzibie Fundacji Kreatywna Edukacja przy ulicy Sikorskiego 21 w Nowym Dworze Gdańskim oraz praca zdalna (kontakt telefoniczny i mailowy).

7. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 2. Składać oferty mogą Wykonawcy, którzy:
  a) posiadają wykształcenie wyższe: kierunek prawo
  weryfikacja: kserokopia dyplomu
  W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej kserokopia dyplomu pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę specjalistycznego poradnictwa prawnego na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.
  b) doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi (niepełnosprawni, kobiety pokrzywdzone przemocą domową, bezdomni, uzależnieni itd.).
  weryfikacja: Curriculum Vitae/dokument poświadczający specjalistyczne poradnictwo prawne na rzecz osób wykluczonych.
  W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej Curriculum Vitae pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę terapii na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.
 3. W postępowaniu nie mogą brać udział oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
  Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
   lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 4. W postępowaniu mogą brać udział zarówno podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe,
  jak i osoby fizyczne.

PROCEDURA

8. Tryb udzielenia zamówienia:

Fundacja Kreatywna Edukacja jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm.). W związku z tym,
że niniejsze zamówienia jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W celu upublicznienia zapytania ofertowego Zamawiający wysłał zapytanie ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców oraz upublicznił to zapytanie na swojej stronie internetowej.

9. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający weźmie pod uwagę cenę brutto za 1 godzinę, jak i doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

10. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe:

11. Termin oraz miejsce składania ofert

 1. Termin składania ofert wyznaczono na 18 września 2020 r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura Fundacji). Ofertę można składać:
  – pocztą lub osobiście do biura Fundacji, przy ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku)
  – mailem na adres: biuro@kreatywnaedukacja.org.pl
 2. W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Zapytanie ofertowe nr 10/FKE/RPO/2020
 3. W przypadku wersji papierowej należy dopisać na kopercie: Zapytanie ofertowe nr 10/FKE/RPO/2020


  12. Osoby do kontaktu

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Paulina Adamiak, tel. 883431522, e-mail: biuro@kreatywnaedukacja.org.pl

13. Sposób sporządzenia oferty

 • Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 2
  do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
  • załącznik nr 1 uwzględniający cenę ryczałtową brutto za 1 godz. usługi
  • załącznik nr 2 o braku powiązań kapitałowych i osobowych
  • kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe: kierunek prawo. W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej kserokopia ww. dyplomu pracowników/zleceniobiorców, jacy będą wykonywali usługę na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.
  • Curriculum Vitae zawierający m.in.:
   • dane potwierdzające doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie
    oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej Curriculum Vitae pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę poradnictwa prawnego na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.

W przypadku składania oferty przez osobę fizyczną konieczne jest złożenie także Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

14. Zawarcie umowy

 1. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Fundację Kreatywna Edukacja wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.
 2. Wykonawca wystawiać będzie, w przypadku podmiotów gospodarczych – faktury/rachunki, w przypadku osób fizycznych – rachunki do umowy cywilno-prawnej za każdy okres rozliczeniowy, zgodnie z liczbą faktycznie przepracowanych godzin na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu.