OFERTA PRACY NR 2/FKE/RPO/2020

na stanowisko Koordynator Miejsca Aktywności Lokalnej

w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” realizowanego przez Fundację Kreatywna Edukacja w partnerstwie z Gminą Nowy Dwór Gdański w ramach Osi Priorytetowej 6. Integracja Działanie 6.2 Usługi Społeczne Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych.

Szanowni Państwo, 

W związku z realizowanym przez Fundację Kreatywna Edukacja projektem „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” zwracamy się do Państwa z ofertą pracy na stanowisku Koordynator Miejsca Aktywności Lokalnej.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Fundacja Kreatywna Edukacja, ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański

PRZEDMIOT OFERTY

Przedmiotem oferty jest rekrutacja na stanowisko Koordynatora Miejsca Aktywności Lokalnej w formie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny”.

Do głównych zadań Koordynatora MAL należy:

1. Monitorowanie sytuacji społeczności z uwzględnieniem pozyskiwania informacji o jej potrzebach, oczekiwaniach i problemach.

2. Wspieranie mieszkańców w realizacji pomysłów na inicjatywy sąsiedzkie;

3. Branie udziału w rekrutacji uczestników projektu

3.Współinicjowanie działań MAL oraz organizowanie wydarzeń społecznych, kulturalnych i edukacyjnych;

4. Inicjowanie i tworzenie działań mających na celu wzmocnienie więzi sąsiedzkich – tworzenie kalendarza wspólnych spotkań i wydarzeń.

5 Współpraca z mieszkańcami, grupami nieformalnymi i organizacjami pozarządowymi;

6. Podstawowe prace administracyjne w MAL;

7. Prowadzenie kont w mediach społecznościowych.

WYMAGANIA

1. Wykształcenie wyższe;

2.     Znajomość idei i specyfiki Miejsc Aktywności Lokalnej;

3.   Doświadczenie w zakresie animacji społeczno-kulturalnej;

4.  Otwartość w relacjach i pracy z ludźmi;

5.  Zdolności organizacyjne oraz umiejętności komunikacyjne;

6.  Przestrzeganie zasad funkcjonowania jednostek finansów publicznych;

7. Samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji, systematyczność, dbałość o powierzone mienie;

8. Biegła znajomość pakietu MS Office, znajomość obsługi mediów społecznościowych oraz stron internetowych;

WYMAGANE DOKUMENTÓW

1. Życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem.

2. List motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem.

3. Kserokopie świadectw ukończenia szkoły.

4. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu.

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019 z późn. zm.) potwierdzone własnoręcznym podpisem.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY

1. Wymiar czasu pracy – ½ etatu.

2. Umowa o pracę na czas określony (czas realizacji projektu) do 31 sierpnia 2022r.

3. Miejsce pracy – Miejsce Aktywności Lokalnej przy ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1.       Termin składania ofert (CV i list motywacyjny) wyznaczono na dzień 31.08.2020 r. godz. 15.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego).

2.       Ofertę można składać:

•         pocztą lub osobiście do biura Fundacji, przy ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku)

•         mailem na adres: biuro@kreatywnaedukacja.org.pl

3.       W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Oferta pracy nr 2/FKE/RPO/2020

4.       W przypadku wersji papierowej  należy dopisać na kopercie: Oferta pracy nr 2/FKE/RPO/2020