Oferta Pracy w Centrum Rozwoju Rodziny

OFERTA PRACY NR 1/FKE/RPO/2020

w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” realizowanego przez Fundację Kreatywna Edukacja w partnerstwie z Gminą Nowy Dwór Gdański w ramach Osi Priorytetowej 6. Integracja Działanie 6.2 Usługi Społeczne Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych.

Szanowni Państwo, 

W związku z realizowanym przez Fundację Kreatywna Edukacja projektem „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” zwracamy się do Państwa z ofertą pracy na stanowisku Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Fundacja Kreatywna Edukacja, ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański

PRZEDMIOT OFERTY

Przedmiotem oferty jest rekrutacja na stanowiska Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w formie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny”.

Do zakresu zadań Kierownika PWD należy:

1. Kierowanie i nadzór nad właściwym prowadzeniem Placówki   Wsparcia   Dziennego.

2. Opracowanie i utrzymywanie pełnej aktualności regulaminu organizacyjnego nadzorowanej placówki, określającego zadania oraz organizację działania placówki wsparcia dziennego, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia.

3. Nadzór i odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie zadań przez podległych pracowników.

4. Nadzorowanie, przestrzegania przepisów BHP, ochrony ppoż.

5. Sprawowanie nadzoru nad realizacją standardów bytowych, sanitarnych, wychowawczych i dydaktycznych w placówce.

6. Sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków rozwoju.

7. Współpraca z rodzicami i opiekunami podopiecznych oraz zewnętrznymi partnerami.

8. Budowanie pozytywnego wizerunku i reprezentowanie placówki na zewnątrz.

9. Współpraca z koordynatorem projektu i personelem projektu.

10. Praca wychowawcza i opiekuńcza z dziećmi i młodzieżą.

WYMAGANIA

1. Wykształcenie wyższe:

a) pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,

b) lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

2. Co najmniej 5letni staż pracy w instytucji zajmujące się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną.

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownika.

4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. (Osobo wyłoniona w drodze naboru przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązana jest przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).

5. Nieposzlakowana opinia.

6. Obywatelstwo polskie.

7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

8. Pełnia władzy rodzicielskiej – kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.

9. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego –w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

WYMAGANIA DODATKOWE

1. Podstawowa  znajomość  kodeksu  rodzinnego  i  opiekuńczego,  ustawy  o  pomocy  społecznej,  ustawy  o  wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Umiejętność organizacji pracy, kierowania zespołem i współdziałania w zespole.

3. Samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność i pracowitość.

4. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY

1. Wymiar czasu pracy – ½ etatu.

2. Umowa o pracę na czas określony (czas realizacji projektu) do 31 sierpnia 2022r.

3. Miejsce pracy – Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem.

2. List motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem.

3. Kserokopie świadectw ukończenia szkoły.

4. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu.

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019 z późn.  zm.)  oraz  ustawą  z  dnia  21  listopada  2008  r.  o  pracownikach samorządowych  (Tj.  Dz.U.  z  2014,  poz.  1202  ze  zm.),  potwierdzone własnoręcznym podpisem.

6. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza  rodzicielska  nie  jest  zawieszona  ani  ograniczona,  potwierdzone własnoręcznym podpisem.

7. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny –w przypadku, gdy taki  obowiązek  w  stosunku  do  kandydata  wynika  z  tytułu  egzekucyjnego –oświadczenie o jego wypełnianiu, w przypadku, gdy nie ma osób zobowiązanych do  alimentacji –oświadczenie, że nie został nałożony obowiązek alimentacyjny, potwierdzonym własnoręcznym podpisem.

8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub  umyślne  przestępstwo  skarbowe,  potwierdzone  własnoręcznym podpisem.

9. Oświadczenie,  że  kandydat  ma  pełną zdolność  do  czynności  prawnych oraz korzysta  z pełni praw publicznych potwierdzone własnoręcznym podpisem.

10. Oświadczenie  o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  kierowania  placówką opiekuńczo-wychowawczą.

11. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, opinie z poprzednich miejsc pracy, rekomendacje, referencje.

12. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z   dnia   21   listopada   2008   r.   o   pracownikach  samorządowych  (Tj.Dz.U.2014poz. 1202 ze zmianami).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1.         Termin składania ofert wyznaczono na dzień 31.08.2020 r. godz. 15.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego).

2.         Ofertę można składać:

•           pocztą lub osobiście do biura Fundacji, przy ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku)

•           mailem na adres: biuro@kreatywnaedukacja.org.pl

3.         W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Oferta pracy nr 1/FKE/RPO/2020

4.         W przypadku wersji papierowej  należy dopisać na kopercie: Oferta pracy nr 1/FKE/RPO/2020