Startujemy z projektem Centrum Rozwoju Rodziny

Już od września startujemy z naszym największym partnerskim projektem, którego liderem jest Gmina Nowy Dwór Gdański, a współpracujemy w nim z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim i Żuławskim Ośrodkiem Kultury.

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 958 265,00 PLN. Kwota dotacji to 910 351,75 PLN i stanowi 95% kosztów kwalifikowalnych Projektu.

Dotacja współfinansowana jest w wysokości 814 525,25 PLN ze środków europejskich oraz 95 826,50 PLN z budżetu państwa.

Wkład własny wynosi 47913,25 PLN i stanowi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu oraz pochodzi z budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański.
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny oraz osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla 80 osób (44K i 36M) zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących zdegradowany obszar miasta Nowy Dwór Gdański.

Objęcie wsparciem danej grupy wynika z diagnozy przeprowadzonej w ramach GPR dla Gminy Nowy Dwór Gdański, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 260/XXX/2017 z dn.16.03.2017r.

Cele szczegółowe Projektu :

-wzmocnienie więzi społecznych u min.50% uczestników.;

-rozwój społeczno-kulturalno-edukacyjny u co najmniej 80%dzieci i młodzieży objętych projektem;

-wzrost umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych i społecznych u min.50%rodziców objętych projektem,

-wzrost wiedzy w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi i niepełnosprawnym u min.25% uczestników;

Projekt zakłada:

1.Utworzenie Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) w ramach Centrum Rozwoju Rodziny (CRR):

-utworzenie 2grup samopomocowych: Akademia Fajnego Rodzica oraz Ruch sąsiedzki,

-organizacja warsztatów rodzicielskich,

-wyjazdy studyjne dla grup samopomocowych,

-zatrudnienie koordynatora MAL oraz animatora społecznego,

-zakup wyposażenia sali warsztatowej.

2.Utworzenie Placówki wsparcia dziennego w ramach CRR, tzw. Kluboświetlica:

-warsztaty wpływające na rozwój dzieci i młodzieży,

-warsztaty zdrowego żywienia, plenerowe,

-wycieczki edukacyjno-rozwojowe,

-zatrudnienie kierownika i wychowawcy oraz zakup wyposażenia.

3.Utworzenie Punktu Konsultacyjnego w zakresie poradnictwa specjalistycznego, psycholog, prawnik i terapeuta.

4.Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych:

-warsztaty dla opiekunów,

-zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) oraz opiekuna rodzin,

-utworzenie Centrum Wolontariatu(CW) i zatrudnienie koordynatora CW.

Głównym efektem projektu będzie wzrost aktywności społecznej u min.80%uczestników projektu poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług społecznych w stosunku już realizowanych przez gminę.