Oferta pracy 17.FKE.RPO.2021

na stanowisko Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego

w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo, 

W związku z realizowanym przez Fundację Kreatywna Edukacja projektem „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” zwracamy się do Państwa z ofertą pracy na stanowisku Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Fundacja Kreatywna Edukacja, ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański

PRZEDMIOT OFERTY

Przedmiotem oferty jest rekrutacja na stanowiska Wychowawca w  Placówce Wsparcia Dziennego w formie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny”.

Do zakresu zadań Wychowawcy PWD należy:

1. Zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w ramach placówki wsparcia dziennego, w szczególności: prowadzenie bezpiecznych i odpowiadających potrzebom i zainteresowaniom dzieci zajęć z grupą, w tym, prowadzenie zajęć wychowawczych z dzieckiem, pomaganie w odrabianiu lekcji i nauce.

2. inspirowanie nowych form pracy i aktywizacji podopiecznych placówki, w tym rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

3. opieka nad podopiecznymi podczas wycieczek, wyjazdów oraz imprez kulturalno- oświatowych,

4. prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań,

5. wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika, koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania placówki,

6. współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do placówki,

7. informowanie rodziców i opiekunów dziecka o jego postępach i trudnościach,

8. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji projektu

WYMAGANIA

1. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą

2. Lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

3. Lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

4. Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani zawieszona.

 5. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.

 6. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 7. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

WYMAGANIA DODATKOWE

1. Udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi i rodziną.

2. Podstawowa znajomość ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3. Umiejętność pracy indywidualnej i grupowej.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY

1. Wymiar czasu pracy – ½ etatu.

2. Umowa o pracę na czas określony (czas realizacji projektu) do 31 sierpnia 2022r.

3. Miejsce pracy – Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

1. Kwestionariusz osobowy (cv) wraz z numerem telefonu do kontaktu.

2. List motywacyjny.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy.

4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie potwierdzające fakt, iż osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona.

7. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.

TERMIN I MIEJSCE SKLADANIA DOKUMENTÓW

1.       Termin składania ofert wyznaczono na dzień 27.08.2021 r. godz. 15.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego).

2.       Ofertę można składać:

•         pocztą lub osobiście do biura Fundacji, przy ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku)

•         mailem na adres: biuro@kreatywnaedukacja.org.pl

3.       W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Oferta pracy nr 17/FKE/RPO/2021

4.       W przypadku wersji papierowej  należy dopisać na kopercie: Oferta pracy nr 17/FKE/RPO/2021

Ograniczenia w działalności Centrum

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami (§11a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) musimy wstrzymać działanie naszej Kluboświetlicy. Przechodzimy na pracę zdalną.

Mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli znowu się spotkać. Bądźcie zdrowi.

Link do rozporządzenia: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001917/O/D20201917.pdf