O projekcie

Już od września startujemy z naszym największym partnerskim projektem, którego liderem jest Gmina Nowy Dwór Gdański, a współpracujemy w nim z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim i Żuławskim Ośrodkiem Kultury.
Projekt pod nazwą „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 958 265,00 PLN. Kwota dotacji to 910 351,75 PLN i stanowi 95% kosztów kwalifikowalnych Projektu.
Dotacja współfinansowana jest w wysokości 814 525,25 PLN ze środków europejskich oraz 95 826,50 PLN z budżetu państwa.
Wkład własny wynosi 47913,25 PLN i stanowi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu oraz pochodzi z budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański.
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny oraz osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla 80 osób (44K i 36M) zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących zdegradowany obszar miasta Nowy Dwór Gdański.
Objęcie wsparciem danej grupy wynika z diagnozy przeprowadzonej w ramach GPR dla Gminy Nowy Dwór Gdański, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 260/XXX/2017 z dn.16.03.2017r.
Cele szczegółowe Projektu :
-wzmocnienie więzi społecznych u min.50% uczestników.;
-rozwój społeczno-kulturalno-edukacyjny u co najmniej 80%dzieci i młodzieży objętych projektem;
-wzrost umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych i społecznych u min.50%rodziców objętych projektem,
-wzrost wiedzy w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi i niepełnosprawnym u min.25% uczestników;
Projekt zakłada:
1.Utworzenie Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) w ramach Centrum Rozwoju Rodziny (CRR):
-utworzenie 2grup samopomocowych: Akademia Fajnego Rodzica oraz Ruch sąsiedzki,
-organizacja warsztatów rodzicielskich,
-wyjazdy studyjne dla grup samopomocowych,
-zatrudnienie koordynatora MAL oraz animatora społecznego,
-zakup wyposażenia sali warsztatowej.
2.Utworzenie Placówki wsparcia dziennego w ramach CRR, tzw. Kluboświetlica:
-warsztaty wpływające na rozwój dzieci i młodzieży,
-warsztaty zdrowego żywienia, plenerowe,
-wycieczki edukacyjno-rozwojowe,
-zatrudnienie kierownika i wychowawcy oraz zakup wyposażenia.
3.Utworzenie Punktu Konsultacyjnego w zakresie poradnictwa specjalistycznego, psycholog, prawnik i terapeuta.
4.Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych:
-warsztaty dla opiekunów,
-zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) oraz opiekuna rodzin,
-utworzenie Centrum Wolontariatu(CW) i zatrudnienie koordynatora CW.
Głównym efektem projektu będzie wzrost aktywności społecznej u min.80%uczestników projektu poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług społecznych w stosunku już realizowanych przez gminę.