Program stypendialny

stypendia

Program stypendialny:

Postanowienia Ogólne
1. Stypendium przyznawane jest uczniom, którzy mogą poszczycić się znacznymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi i których zainteresowania wykraczają poza szkolny program.
2. Stypendium przyznawane jest uczniom gimnazjów oraz uczniom klas IV – VI szkół podstawowych na terenie miasta Nowy Dwór Gdański.
3. Stypendium przyznawane jest jednorazowo za osiągnięcia uzyskane w roku, w którym składany jest wniosek.
4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia w danym roku ustala Zarząd Fundacji.
5. Wysokość jednorazowego stypendium nie może przekroczyć kwoty 500 zł.

regulamin_i_wniosek_stypendium