Rozeznanie rynku dot. prowadzenia warsztatów rekreacyjno-ruchowych.

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów rekreacyjno – ruchowych w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację  i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Usługa będzie prowadzona na rzecz osób z terenu rewitalizowanego, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ich otoczenia.

Warsztaty stanowią szczególną formę aktywności dla dzieci i młodzieży.

Czas trwania warsztatów: 1,5 h raz w tygodniu przez 12 miesięcy.

Zakres tematyczny warsztatów powinien zawierać:

– promowanie aktywnego stylu życia;

– prowadzenie zajęć ruchowych;

– dobieranie zajęć rekreacyjnych z uwzględnieniem umiejętności ruchowych oraz potrzeb uczestników;

– prowadzenie zajęć rekreacyjnych.

Zamawiający zapewnia materiały na warsztaty.  Zamówienie dotyczy realizacji warsztatów trwających 1,5 h raz w tygodniu przez 12 miesięcy od podpisania umowy do 31.08.2022 roku.

1. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 30.08.2021 r do godz. 15.00 na adres biuro@kreatywnaedukacja.org.pl lub osobiście w biurze Fundacji Kreatywna Edukacja mieszczącym się w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Sikorskiego 21.

2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych ofert.

3. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków realizacji zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

5. Dodatkowo informujemy, że niniejsze ogłoszenie jest rozeznaniem rynku na potrzeby oszacowania wartości zamówienia.

6. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie w organizacji warsztatów rekreacyjno – ruchowych.

7. Cena warsztatów powinna zostać podana w kwocie brutto.