ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/FKE/RPO/2020

dotyczące zamówienia usługi: Warsztaty Umiejętności Rodzicielskiej

w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację  i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo, 

W związku z realizowanym przez Fundację Kreatywna Edukacja projektem „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym usługi przeprowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich.

ZAMAWIAJĄCY

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Fundacja Kreatywna Edukacja, ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2. Rodzaj zamówienia:

Usługa świadczenia specjalistycznego poradnictwa prawnego – 6 godzin w miesiącu – 132 godziny przez cały okres trwania projektu.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich dla rodziców z problemami opiekuńczo – wychowawczymi do zadania nr 1. Utworzenie Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) w ramach Centrum Rozwoju Rodziny w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny”. Usługa będzie prowadzona na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ich otoczenia. Warsztaty  mają na celu kształtowanie umiejętności wychowawczych, zmianę postaw rodzicielskich w kierunku wartości pożądanych wychowawczo. Liczba osób objętych usługą w okresie realizowanego zamówienia to: 20 osób (dwie grupy po 10 osób). Czas trwania warsztatów: 6 godzin w miesiącu przez 11 miesięcy dla każdej grupy (132 h przez 22 miesiące dla dwóch grup). Zakres tematyczny powinien zawierać:

– Analizę osobistych mocnych i słabych stron wychowawczych;

– Wpływ własnych doświadczeń na relacje rodzic – dziecko;

– Zapoznanie się z podstawowymi zasadami wychowania dziecka;

– Jak słuchać i rozumieć własne dziecko oraz jak mówić, żeby dziecko nas słuchało;

– Stosowanie wzmocnień pozytywnych w procesie wychowania – pochwały, nagrody, zachęty;

– Jak zachęcić dziecko do współpracy i samodzielności – umiejętności motywowania do różnego rodzaju aktywności;

– metody rozwiązywania konfliktów rodzinnych.

Zamawiający zapewnia materiały na warsztaty.  Zamówienie dotyczy realizacji łącznie 132 godz. warsztatów umiejętności rodzicielskich w okresie  od podpisania umowy do 31.08.2022 roku.

Od Wykonawcy oczekujemy współpracy z zespołem (w tym z psychologiem i terapeutą), który realizuje projekt „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny”              w udzielaniu wsparcia w sytuacjach wymagających dyspozycyjności i interwencji beneficjentów w kryzysie.

4. Oferty częściowe:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. Termin wykonania zamówienia:

Od momentu podpisania umowy z usługodawcą do 31.08.2022 r.

6. Miejsce realizacji zamówienia:

Praca stacjonarna w siedzibie Fundacji Kreatywna Edukacja przy ulicy Sikorskiego 21 w Nowym Dworze Gdański oraz praca zdalna (e-mail, skype, itp.)

7. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 2. Składać oferty mogą Wykonawcy, którzy:
  a) posiadają wykształcenie wyższe: pedagogika lub psychologia
  weryfikacja: kserokopia dyplomu
  W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej kserokopia dyplomu pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę przeprowadzenia warsztatów na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.
  b) doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi (niepełnosprawni, kobiety pokrzywdzone przemocą domową, bezdomni, uzależnieni itd.).
  • weryfikacja: Curriculum Vitae/dokument poświadczający specjalistyczne poradnictwo prawne na rzecz osób wykluczonych
  • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce, oświadczenie w pracy wychowawczej z rodziną
   W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej Curriculum Vitae pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę przeprowadzenia warsztatów na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.
 3. W postępowaniu nie mogą brać udział oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
  Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
   lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 4. W postępowaniu mogą brać udział zarówno podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, jak i osoby fizyczne.


PROCEDURA

8. Tryb udzielenia zamówienia:

Fundacja Kreatywna Edukacja jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm.). W związku z tym,
że niniejsze zamówienia jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W celu upublicznienia zapytania ofertowego Zamawiający zamieścił to zapytanie na swojej stronie internetowej.

9. Kryteria oceny ofert:

Ocena ofert nastąpi na podstawie ceny brutto za jedną godzinę.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

10. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie cenowe:

Strona internetowa www.kreatywnaedukacja.org.pl

11. Termin oraz miejsce składania ofert

 1. Termin składania ofert wyznaczono na 18 września 2020 r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura Fundacji). Ofertę można składać:
  – pocztą lub osobiście do biura Fundacji, przy ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku)
  – mailem na adres: biuro@kreatywnaedukacja.org.pl
 2. W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Zapytanie cenowe nr 12/FKE/RPO/2020
 3. W przypadku wersji papierowej należy dopisać na kopercie: Zapytanie cenowe nr 12/FKE/RPO/2020
 1. 1Osoby do kontaktu

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Paulina Adamiak, tel. 883431522, e-mail: biuro@kreatywnaedukacja.org.pl

12. Sposób sporządzenia oferty

 • Ofertę można składać na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  a) kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe: kierunek prawo. W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej kserokopia ww. dyplomu pracowników/zleceniobiorców, jacy będą wykonywali usługę na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.
  b) Curriculum Vitae zawierający m.in.:
  dane potwierdzające doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej Curriculum Vitae pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali usługę przeprowadzenia warsztatów umiejętności rodzicielskich na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.

W przypadku składania oferty przez osobę fizyczną konieczne jest złożenie także Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

 1. Zawarcie umowy
  1. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Fundację Kreatywna Edukacja wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.
  2. Wykonawca wystawiać będzie, w przypadku podmiotów gospodarczych – faktury/rachunki, w przypadku osób fizycznych – rachunki do umowy cywilno-prawnej za każdy okres rozliczeniowy, zgodnie z liczbą faktycznie przepracowanych godzin na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu.