ZAPYTANIE CENOWE NR 5/FKE/RPO/2020

dotyczące stanowiska: Animator Społeczny

w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo, 

W związku z realizowanym przez Fundację Kreatywna Edukacja projektem „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy na stanowisku Animatora Społecznego

ZAMAWIAJĄCY

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Fundacja Kreatywna Edukacja, ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 • Rodzaj zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Animatora społecznego do zadania 1. Utworzenie Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) w ramach Centrum Rozwoju Rodziny realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymiar czasu pracy na umowę zlecenie – 80 godzin w miesiącu, łącznie 1840 godzin w trakcie trwania projektu.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko Animatora Społecznego na umowę zlecenie. Do zadań Animatora Społecznego należy:

1. Diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska.

2. Inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze.

3. Inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie podmiotu ekonomii społecznej.

4. Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej.

5. Wymiana informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących podmiotów ekonomii społecznej.

6. Ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk.

7. Animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczącej ekonomii społecznej.

8. Wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych.

9. Inicjowanie powstawania grup inicjatywnych.

10. Motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej.

11. Budowanie lokalnych koalicji.

12. Moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku.

13. Stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynuowania działań m.in. poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania.

3. Oferty częściowe:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4. Termin wykonania zamówienia:

Od momentu podpisania umowy z usługodawcą do 31.08.2022 r.

5. Miejsce realizacji zamówienia:

Praca stacjonarna w siedzibie Fundacji Kreatywna Edukacja przy ulicy Sikorskiego 21 w Nowym Dworze Gdańskim, praca na zdegradowanym obszarze miasta Nowy Dwór Gdański  oraz praca zdalna (kontakt telefoniczny i mailowy).

6. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług animacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju lokalnego i tworzenia partnerstw lokalnych.

 2. Umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji między różnymi osobami i podmiotami.

 3. Umiejętność przygotowania procesu animacji uwzględniającego rozwój i potencjał ekonomiczny i społeczny lokalnych środowisk.

 4. Umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań, facylitowania procesów grupowych.

 5. Umiejętność budowania partnerstw lokalnych.

 6. Wysoki poziom kultury osobistej.

 7. Umiejętność obsługi oprogramowania biurowego MS Office (minimum MS WORD i MS EXCEL) oraz korzystanie z Internetu,

 1. W postępowaniu nie mogą brać udział oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo
  lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
  Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
  z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
  w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
   lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. W postępowaniu mogą brać udział zarówno podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, jak i osoby fizyczne.

PROCEDURA

8. Tryb udzielenia zamówienia:

Fundacja Kreatywna Edukacja jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm.). W związku z tym,
że niniejsze zamówienia jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o rozeznanie rynku określoną w aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W celu upublicznienia zapytania ofertowego Zamawiający upublicznił to zapytanie na swojej stronie internetowej.

9. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający weźmie pod uwagę cenę brutto za 1 godzinę, jak i doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNEMiejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe:

10. Strona internetowa www.kreatywnaedukacja.org.pl

11. Termin oraz miejsce składania ofert

Termin składania ofert wyznaczono na 18 września 2020 r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura Fundacji). Ofertę można składać:

– pocztą lub osobiście do biura Fundacji, przy ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku)

– mailem na adres: biuro@kreatywnaedukacja.org.pl

 • W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Zapytanie ofertowe nr 5/FKE/RPO/2020
 • W przypadku wersji papierowej należy dopisać na kopercie: Zapytanie ofertowe nr 5/FKE/RPO/2020

  12. Osoby do kontaktu

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Paulina Adamiak, tel. 883431522, e-mail: biuro@kreatywnaedukacja.org.pl

13. Sposób sporządzenia oferty

 • Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 1
  do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
  • załącznik nr 1 uwzględniający cenę ryczałtową brutto za 1 godz. usługi
  • załącznik nr 2 o braku powiązań kapitałowych i osobowych
  •  Kwestionariusz osobowy (cv) wraz z numerem telefonu do kontaktu.
  •  List motywacyjny.
  •  Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie.
  •  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej kwestionariusz osobowy pracowników/zleceniobiorców

W przypadku składania oferty przez osobę fizyczną konieczne jest złożenie także Oświadczenia
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

14. Zawarcie umowy

 1. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Fundację Kreatywna Edukacja wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.
 2. Wykonawca wystawiać będzie, w przypadku podmiotów gospodarczych – faktury/rachunki, w przypadku osób fizycznych – rachunki do umowy cywilno-prawnej za każdy okres rozliczeniowy, zgodnie z liczbą faktycznie przepracowanych godzin na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu