OFERTA PRACY NR 8/FKE/RPO/2020

na stanowisko Koordynator Centrum Wolontariatu

w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo, 

W związku z realizowanym przez Fundację Kreatywna Edukacja projektem „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” zwracamy się do Państwa z ofertą pracy na stanowisku Koordynator Centrum Wolontariatu.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Fundacja Kreatywna Edukacja, ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański

PRZEDMIOT OFERTY

Przedmiotem oferty jest rekrutacja na stanowisko Koordynator Centrum Wolontariatu w formie umowy  o pracę w wymiarze ½ etatu w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny”.

Do zakresu zadań Koordynatora Centrum Wolontariatu należy:

1. diagnoza   potrzeb   w   zakresie   odbiorców   pracy wolontarystycznej, jak również pozyskiwanie wolontariuszy
2. koordynacja wolontariatu, a w szczególności:
a) współpraca  ze  szkołami,  przede  wszystkim  z  pedagogami szkolnymi w celu pozyskiwania wolontariuszy i szerzenia idei wolontariatu,
b) współpraca   z   instytucjami   korzystającymi   z   pracy wolontariuszy,
c) pozyskiwanie  odbiorców  pracy  wolontarystycznej,  zarówno indywidualnych, jaki i instytucjonalnych,
d) przygotowywanie   porozumień   o   świadczeniu   usług wolontarystycznych,
e) prowadzenie  ewidencji  wolontariuszy  i  związanej  z  tym dokumentacji,
g) przygotowywanie  zaświadczeń  o  pracy  wolontarystycznej, dyplomów  i podziękowań dla wolontariuszy,
h) propagowanie idei wolontariatu

WYMAGANIA

1. wykształcenie minimum średnie
2. doświadczenie w działaniach wolontariackich
3. znajomość zagadnień z zakresu organizacji wolontariatu;
4. doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
5. zaangażowanie, sumienność i umiejętność brania odpowiedzialności za wykonywane zadania;
6. komunikatywność;
7. umiejętność motywowania i stawiania wymagań.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY

1. Wymiar czasu pracy – ½ etatu.
2. Umowa o pracę na czas określony (czas realizacji projektu) do 31 sierpnia 2022r.
3. Miejsce pracy – Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

1. Kwestionariusz osobowy (cv) wraz z numerem telefonu do kontaktu.
2. List motywacyjny.
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1.       Termin składania ofert wyznaczono na dzień 14.09.2020 r. godz. 15.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego).
2.       Ofertę można składać:
•         pocztą lub osobiście do biura Fundacji, przy ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku)
•         mailem na adres: biuro@kreatywnaedukacja.org.pl
3.       W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Oferta pracy nr 8/FKE/RPO/2020
4.       W przypadku wersji papierowej  należy dopisać na kopercie: Oferta pracy nr 8/FKE/RPO/2020