OFERTA PRACY NR 7/FKE/RPO/2020

na stanowisko Opiekun Rodziny

w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo, 

W związku z realizowanym przez Fundację Kreatywna Edukacja projektem „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny” zwracamy się do Państwa z ofertą pracy na stanowisku Opiekun Rodziny.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Fundacja Kreatywna Edukacja, ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański

PRZEDMIOT OFERTY

Przedmiotem oferty jest rekrutacja na stanowisko Opiekuna Rodziny w formie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu w ramach projektu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny”.

Do zakresu zadań Opiekuna Rodziny należy:

1. opracowanie i realizacja określonego planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny;
2. pomoc w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
3. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, a także problemów wychowawczych;
4. motywowanie rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wspieranie aktywności społecznej rodzin;
5. pomoc w poszukiwaniu pracy zarobkowej i jej utrzymaniu;
6. współpraca z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka, placówką opiekuńczo-wychowawczą, w których umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności;
7. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
8. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
9. prowadzenie dokumentacji, która dotyczy pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, ale również monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
10. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.

WYMAGANIA

1. wykształcenie wyższe w kierunku pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie, ale również wykształcenie wyższe w dowolnym kierunku, które będzie uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z rodziną i dziećmi lub studiami podyplomowymi. Takie szkolenie trzeba udokumentować co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi, rodziną;
2. wykształcenie średnie wraz ze szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowanego co najmniej 3-letniego stażu pracy w tym kierunku;
3. pełnia władzy rodzicielskiej – kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
4. wypełnienie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
5. oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY

1. Wymiar czasu pracy – ½ etatu.
2. Umowa o pracę na czas określony (czas realizacji projektu) do 31 sierpnia 2022r.
3. Miejsce pracy – Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

1. Kwestionariusz osobowy (cv) wraz z numerem telefonu do kontaktu.
2. List motywacyjny.
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
5. Oświadczenie o niekaralności

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1.       Termin składania ofert wyznaczono na dzień 14.09.2020 r. godz. 15.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego).
2.       Ofertę można składać:
•         pocztą lub osobiście do biura Fundacji, przy ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku)
•         mailem na adres: biuro@kreatywnaedukacja.org.pl
3.       W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wiadomości: Oferta pracy nr 7/FKE/RPO/2020
4.       W przypadku wersji papierowej  należy dopisać na kopercie: Oferta pracy nr 7/FKE/RPO/2020